Shopping bag
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Shopping bag

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Verkoper: de webwinkel van Intersport Broek/Biggelaar/Eindhoven city (intersporteindhoven.nl), een onderdeel van Van den Broek Sport Onderneming BV, te Veldhoven.
1.2. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper.
1.3. Servicepunt: ondernemer die samenwerkt onder de formulenaam INTERSPORT en die ondersteunende diensten en service verleent aan consumenten voor producten aangekocht via de webwinkel Intersporteindhoven.nl. 

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1. Deze voorwaarden gelden, met uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, voor iedere aanbieding, bestelling en iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper, waarop Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2.2. Door het plaatsen van een bestelling bij Verkoper gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Eventuele afwijkingen van hetgeen in deze algemene voorwaarden wordt bepaald zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Verkoper en Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht moet worden genomen.
2.4. Alle rechten en aanspraken die in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Verkoper gelden ook ten behoeve van eventueel door Verkoper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Artikel 3: tot stand komen overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt pas tot stand als Verkoper de bestelling van Koper heeft geaccepteerd. Verkoper heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling van Koper door Verkoper niet wordt geaccepteerd, krijgt Koper daar binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door Verkoper bericht van. 

Artikel 4: aanbiedingen en prijzen
4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2. Als de prijzen van de aangeboden goederen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat Koper bestelt en de uitvoering van de bestelling door Verkoper, heeft Koper het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Verkoper. Ontvangt Verkoper binnen deze termijn van veertien (14) dagen geen bericht van Koper, dan wordt Koper geacht in te stemmen met de prijsverhoging.
4.3. Alle opgaven door Verkoper van prijzen, specificaties en of andere aanduidingen van goederen en of diensten op haar website worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. Verkoper kan echter niet instaan voor de juistheid van deze gegevens of voor het feit dat zich afwijkingen hiervan kunnen voordoen. Verkoper is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op haar website voorkomende onjuiste informatie en heeft dan ook het recht bestellingen terzake te weigeren en/of terzake aangegane overeenkomsten te vernietigen c.q. te ontbinden.
4.4 Ruilen van afgeprijsde artikelen en artikelen die onderdeel uitmaakten van een actieset is mogelijk indien de voorraad toereikend is. Retourneren van artikelen die onderdeel uitmaakten van een actieset is mogelijk, waarbij creditering geschiedt naar rato (in procenten van de gehele actieset). 
4.5 Kortingscodes online kunnen niet samen afgerekend worden met vip app-punten

Artikel 5: monsters en modellen
5.1. Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren goederen daarmee zullen overeenstemmen.
5.2. Afgebeelde kleuren in de webshop van Verkoper kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. De kleurechtheid van de goederen op de webshop zijn afhankelijk van de instelling van de monitor van Koper en grafische kaart. Koper kan derhalve geen rechten ontlenen aan de weergegeven kleuren in de webshop. 

Artikel 6: leveringen
6.1. Aflevering vindt plaats per post/koerier aan Koper, tenzij anders is aangegeven en zal plaats vinden op het door Koper opgegeven adres. Bezorging is niet mogelijk op postbus adressen. Bezorgingen door Verkoper per post/koerier is uitsluitend mogelijk binnen Nederland .
6.2. Verkoper is eerst gehouden om voor levering op de door Koper aangegeven wijze over te gaan zodra Koper het volledige door hem verschuldigde bedrag aan Verkoper heeft voldaan.
6.3. Op het moment van aflevering gaat het risico terzake van de afgeleverde goederen over op Koper.
6.4. Indien Koper de door hem bestelde goederen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij in verzuim; in dat geval worden de goederen door de vervoerder retour gezonden naar het adres van de Verkoper. Verkoper is in dat geval gerechtigd de overeenkomst met Koper te ontbinden en behoudt zich met recht voor op schadevergoeding, tenzij sprake is van ontbinding door Koper als bedoeld in artikel 12.1. 

Artikel 7: levertijden
7.1. De op de website van Verkoper vermelde levertijden zijn indicatief. Koper ontvangt zijn bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (10) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij door Verkoper anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt Koper hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding. 

Artikel 8: bezorg- of montagekosten
8.1. Indien Koper de door hem bestelde goederen ophaalt bij het Servicepunt, is Koper geen bezorgkosten verschuldigd.
8.2. Indien Verkoper de door Koper bestelde goederen bij het door hem opgegeven bezorgadres dient af te leveren, is Koper gehouden om de bezorgkosten te voldoen. Deze bedragen in Nederland € 5,00 per zending.
8.3. Naast de hiervoor in lid 2 bedoelde bezorgkosten is Koper, indien een Servicepunt zorg draagt voor montage van de door Koper bestelde goederen, gehouden om montagekosten te voldoen. De Verkoper dient contact op te nemen met het servicepunt; zij zullen de hoogte van deze kosten kenbaar maken. 

Artikel 9: het vervoer en de vervoerschade
9.1. Verkoper regelt deugdelijk vervoer en draagt de verantwoordelijkheid voor het risico van beschadiging of verlies. Verkoper sluit hiervoor een transportverzekering af.
9.2. De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Indien Koper bij ontvangst van de producten gebreken constateert, dient Koper dit op het ontvangstbewijs te melden en op te tekenen. Daarnaast dient Koper dit binnen twee (2) werkdagen te melden bij Verkoper. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van geleverde goederen, dient dit door Koper op het ontvangstbewijs te worden gemeld.
9.3. Voor reclames/klachten die geen verband houden met het vervoer is artikel 11 van toepassing. 

Artikel 10a: betaling
10.1. Koper is bij het plaatsen van zijn bestelling gehouden om het door hem verschuldigde bedrag via de betaalwijze als vermeld op de website aan Verkoper te voldoen. De bevestiging van de bestelling door Verkoper dient tevens als factuur. Koper is derhalve gehouden om het daarin genoemde bedrag te voldoen. Indien de vermelde prijs zodanig laag is dat Koper er in redelijkheid niet op mag vertrouwen dat deze juist is, heeft Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling en eerdere en/of er mee samenhangende bestellingen op te schorten totdat Koper en Verkoper overeenstemming bereiken over het juiste te betalen bedrag.
10.2. Koper dient zijn betaling te verrichten door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van Koper kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
10.3. Indien Koper niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn voor betaling van het volledige door hem verschuldigde bedrag heeft zorg gedragen, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is Koper vanaf het moment van intreden van verzuim vertragingsrente ad 1% per maand, of gedeelte van een maand, over het onbetaald gebleven door Koper verschuldigde bedrag verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening. Indien de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, zal de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
10.4. Alle incassokosten, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van Koper.
10.5. Als Koper niet tijdig, volledig betaalt, heeft Verkoper bovendien het recht om de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper om aanspraak te maken op vergoeding van de door haar geleden schade.

Voordat de bestelling wordt goedgekeurd voert Klarna een kredietcheck uit. Klarna hanteert een strikt privacy beleid (lees hier meer: privacy statement). Mocht onverhoopt je verzoek tot achter betalen niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk altijd nog betalen met een andere betaalmethode. Voor een uitgebreidere uitleg over achteraf betalen kunt u kijken op de website van Klarna of contact opnemen met onze klantenservice.
Bij een creditcard betaling wordt het geld direct afgeschreven  

Artikel 11: garanties en service
11.1. Verkoper staat er voor in dat de aan Koper verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Verkoper de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Verkoper terstond doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt de Verkoper geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.
11.2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Verkoper bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Verkoper. De garantietermijn bedraagt 1 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.
11.3. Verkoper staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
11.4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
• indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Verkoper of de fabrikant zijn verricht;
• indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon;
• indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
• Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.
11.5. Verkoper beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Verkoper beslist dat de klacht terecht is, zal hij handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie of wordt de klacht opgelost door het Servicepunt dat door Koper is aangegeven. 

Artikel 12: zichttermijn/retourneren binnen 14 dagen
12.1. Nadat Koper de door hem bestelde goederen heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen, de overeenkomst met Verkoper te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. Enkel de kosten voor retour van koper naar verkoper zijn voor eigen rekening.
12.2. De hiervoor in lid 1 bedoelde bevoegdheid van Koper geldt niet voor goederen die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van Koper (maatwerk), duidelijk persoonlijk van aard zijn of door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
12.3. Indien Koper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 12.1 wenst te ontbinden, dient Koper dit binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen schriftelijk aan Verkoper te melden.
12.4. Als Koper de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die koper tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de koper voor een andere wijze van levering dan de door verkoper geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper de overeenkomst te herroepen, van de verkoper terug. Verkoper mag wachten met terugbetaling tot verkoper de goederen heeft teruggekregen, of koper heeft aangetoond dat deze de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
12.5. Verkoper behoudt zich het recht voor om geretourneerde of teruggebrachte goederen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te vergoeden wanneer de goederen zichtbaar in waarde verminderd zijn doordat Koper deze heeft gebruikt of beschadigd. Verkoper heeft in dat geval het recht om deze waardevermindering op het aan Koper terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
12.6. De retour te sturen artikelen dienen in originele staat te zijn, niet gebruikt, en in originele verpakking met de complete originele binnenverpakking.
Artikel 13: ontbinding binnen 7 werkdagen
13.1. Indien Verkoper niet binnen zeven (7) werkdagen, te rekenen vanaf de dag waarop Koper zijn bestelling bij Verkoper heeft gedaan, voor levering van de bestelde goederen zorg heeft gedragen, verkeert Verkoper van rechtswege in verzuim en is Koper gerechtigd om de overeenkomst met Verkoper te ontbinden.
13.2. De hiervoor in lid 1 genoemde bevoegdheid heeft Koper niet voor zover Verkoper met Koper een andere leveringstermijn is overeengekomen of voor zover de vertraging in de levering Verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
13.3. Indien nakoming blijvend onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet Koper daarvan per omgaande worden kennis gegeven en heeft Koper recht op teruggave van het door hem aan Verkoper betaalde bedrag. Verkoper zal deze betalingen binnen veertien (14) dagen nadat Verkoper Koper in kennis heeft gesteld van de onmogelijkheid om te leveren aan Koper terugbetalen.
Artikel 14: annulering door Koper
14.1. Bij annulering van de koopovereenkomst door Koper met schriftelijke toestemming van Verkoper op een tijdstip na de zichttermijn van 14 dagen, is Koper in alle gevallen een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30% van het in de overeenkomst gemelde bedrag. 

Artikel 15: aansprakelijkheid
15.1. Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade van Koper of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de door Koper bestelde goederen.
15.2. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.
15.3. Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Verkoper alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Verkoper op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Verkoper sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper. 

Artikel 16: eigendomsvoorbehoud
16.1. Zolang Koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven goederen eigendom van Verkoper. Koper is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht, om deze goederen aan derden af te staan of in onderpand, dan wel bruikleen te geven of te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventuele bijkomende kosten volledig zijn voldaan. 

Artikel 17: overmacht
17.1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, anders dan verplichtingen tot betaling van geld, als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, alsmede iedere situatie waarop Verkoper feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. Tot die situaties behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

Artikel 18: privacy
18.1. Verkoper verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) in het kader van registratie op de webshop of bij intekening op overige al dan niet commerciële acties.
18.2. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan overige al dan niet commerciële acties kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden gedeeld met contractueel verbonden partijen. De informatie zal dan worden gebruikt om dienstverlening te verbeteren en om gepersonifieerde informatie te verstrekken.
18.3. Indien persoonlijke informatie van Koper niet gebruikt mag worden, kan Koper dit kenbaar maken via de website. Koper heeft recht op inzage en verbetering van haar gegevens.
18.4. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Verkoper geen invloed. Verkoper is daarvoor dan ook niet verantwoordelijk. 

Artikel 19: toepasselijk recht en forumkeuze
19.1. Op alle opdrachten en overeenkomsten die Verkoper met Koper aangaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
19.3. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Breda. 

Artikel 20: Intellectuele eigendom
20.1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Van den Broek Sport Onderneming BV, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
20.2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
20.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERSPORT, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

Artikel 21: Diversen
21.1. Intersport Eindhoven city/Intersport Biggelaar en Intersport van den Broek zijn
een divisie van SPORT BEHEER B.V. gevestigd te (5504 EN) Veldhoven, de Run 8031 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 59483407. INTERSPORT is bereikbaar via het e-mailadres klantenservice@biggelaarsport.nl / Tel: +31 (0)40 295 48 32 / Facebook / Twitter tussen de openingstijden vermeld zoals op de site: https://www.intersporteindhoven.nl/over-ons/winkels   

21.2. van den Broek Sport onderneming streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.


Meld je aan!
Divide
Cookies

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord bent. cookiebeleid en de privacy statement.