• Gratis verzending vanaf 50 euro
  • Vandaag besteld binnen 1-2 werkdagen in huis
  • Achteraf betalen mogelijk
Categorieën

Privacy Statement

Intersport van den Broek / Biggelaar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Intersport van den Broek / Biggelaar zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. 
 
Intersport van den Broek / Biggelaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (aankoop, informatie of nieuwsbrief);
-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Intersport van den Broek / Biggelaar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina. 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van klanten worden door Intersport van den Broek / Biggelaar verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-Administratieve doeleinde;
-Communicatie over de order;
-Het uitvoering geven aan de opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Intersport van den Broek / Biggelaar de volgende persoonsgegevens:
-Voornaam;
-Tussenvoegsel;
-Achternaam;
-Adres:
-Telefoonnummer (alleen bij Achteraf betalen);
-E-mailadres;
-Geboortedatum (alleen bij Achteraf betalen);
-Geslacht. 

Uw persoonsgegevens worden door Intersport van den Broek / Biggelaar opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan de webshop op de computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, welke bij een later bezoek weer wordt herkend door de betreffende webshop. Cookies verbeteren de gebruikservaring van een webshop en maken het mogelijk het gedrag van een bezoeker bij te houden.

Cookies die wij inzetten
Eigen domein
- Gebruikt voor inlogdoeleinden
- Gebruikt voor instellingen cookies
- onthouden winkelwagen
- onthouden favorieten
- onthouden weergave productenlijst

Google analytics
Statistieken tbv gebruik

Bewaartermijn
Intersport van den Broek / Biggelaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

-Alle personen die namens Intersport van den Broek / Biggelaar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens
Intersport van den Broek / Biggelaar
De Run 8301
5504 EN
Veldhoven
klantenservice@biggelaarsport.nl 

Divide